Skip to main content

A PÜNKÖSD MARGÓJÁRA

Előre bocsájtom, hogy Jézus személye és tanításai megkérdőjelezhetetlenek számomra! Onnét ismerszik meg, hogy egy tanítás tényleg Jézustól származik, hogy nem értik a egyházi személyek,  össze-vissza magyarázkodnak és a magyarázatukba mindent belekevernek.

Ma van Pünkösd hétfő, amiről –mint munkaszüneti napról– mindenki tudja, hogy egyházi ünnep, de a többségben fel sem merül, hogy valójában egy szervezet megalakulásának az ünnepe, mégpedig egy zsidó-keresztény egyház megalakulásának és Jézus mennybe menetelének az ünnepe.

(A pünkösd eredetileg zsidó ünnep- tehát nem keresztény– előbb az aratást, később pedig a Sínai-hegyi mózesi törvényhozást ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon.)

Miért nem hangsúlyos a rögzítése ennek? Mert kevesen teszünk különbséget a hit, a vallás és az egyház fogalma között, pedig ennek már igazán itt lenne az ideje!

A hit valójában személyes elképzelés, szabad ismeret a világról, azaz a világlátás fogalmával azonos és semmi-, de semmi köze sincs egyetlen valláshoz és egyházhoz sem. Bennünket, magyarokat ezer év óta kötelez  a zsidó-keresztény vallás és annak egyháza arra, hogy a hit fogalma alatt kizárólag a zsidó-keresztény vallás történeteit és dogmáit értjük és meg se próbáljunk a Létezés egész rendszerére vonatkozóan egy saját világképet kialakítani!  Az egyház azt követeli meg tőlünk, hogy mindenféle kritika nélkül – csupán tekintély alapon- a hit fogalma alatt az egyházhoz tartozást, annak dogmáit és a zsidóság kiválasztottságára vonatkozó históriáit szajkózzuk történelem –ismeret gyanánt és ehhez való igazodásuk szerint ítélkezünk embertársaink felett is, hogy azok hívők-e, avagy hitetlenek!

Szeretném újólag közreadni saját megfogalmazásomat a hit fogalmát illetően;

„A szakrális hit AZ EMBERNEK olyan –az egyházi és tudományos dogmák kizárólagosságát el nem fogadó, előítélet-mentes, a létezés intelligens rejtélyeire folytonosan csodálattal tekintő, de örökké korlátozott – személyes szabad ismerete, meggyőződése a létezés láthatatlan szerkezetéről, benne láthatatlan önmagunkról, amelynek létezését, ezen ismeretek birtokában a szakrális anatómiánk szerkezeti helyreállítására használva, bizonyosságkéntélhetünk meg testünk érzeteiben, testi és mentális állapotában, életminőségünkben.”

 

A vallásunk alapja a kereszténység, aminek a középpontjában a keresztség rendszere áll. A keresztség „a tudás összefoglalásának a teljessége” a Qumráni tekercsek szerint!

 

A keresztség fajtái,amelyeknek lesugárzási terei is itt vannak a Földön (sajnos nem a zsidó-keresztény templomokban) ismereteim szerint a következők :

 • ŐSKERESZTSÉG
 • SZKÍTA KERESZTSÉG
 • RABONBÁN KERESZTSÉG
 • NAPKERESZTSÉG
 • FÉNY KERESZTSÉG

Az egyenlő szárú kereszt a kezdet és a vég szimbóluma,  a minden egy pontból való kiáradásának és visszaáradásának a szimbóluma, ez a mi földi Valóságunknak a szakrális alapja .

A magyarok egyháznál is ősibb kereszténységének a bizonyítékai a szkíta főúri sírokban talált mellkereszteken túl, az alábbi írástudók feljegyzései is;

Orosius egyházatya 418-ban így írt: „Kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg, mivel a hunok Jézus-hitűek.

444-ben Baronius: „a hunok istenfélőek, szelídek, emberségesek, szentéletűek. Olyan királyok kerekednek ki belőlük, akik a keresztény egyházra dicsőséget hoznak.”
A VI. században KozmaszIndikopleusztész 540-ben „Keresztény tipográfia” c. művében a hunokat kereszténynek írja le, mint ahogyan Theophülaktosz is 570-ben is hasonlóképpen cselekedte meg.
Timotheus patriarcha 781-ben keltezett levelében a hunok püspökségéről, az onogurok püspökéről és a türkök püspökségéről ejt szót.
Uposin Madar 739-ben kazárokkal kötött szövetségének fennmaradt betűvetése nyomán tudjuk, hogy az Opos vezette szabír-hunok arabellenes, védelmi szövetséget köttettek. S mikor Obadiah kazár fejedelem a zsidó hitre tért, a magorok ott hagyták a kivált kabarokkal az egyesülést. A Jézus hitűek Pannóniába vették az irányt.
889-ben
hol van még a „honfoglalás”?Hungarus püspök ír a Kárpát-medencei Csák és Salek püspöknek, de ezt megelőzően II. Jenő pápa 822-ben a keresztyén hunokathungarusokatüdvözli a vatikáni leírat szerint. …és végezetül a „honfoglalás” korából:

Phötiusz bizánci patriarcha 895-ben keresztény türkökről ad hírt, kik Kijevből tértek meg őseik földjére. GeorgiuszMonarchosz 839-ben az ungárok, akiket hunnak, türknek is hívnak Álmos fejedelem udvarában járva Jézus-hitűnek mondja a népet, mely Maninak, a 276-ban mártírhalált halt párthuspátriarkának szentségét őrzik és Isten-hívőek.
A tudomány általában a magyarokkal kapcsolatosan a kevés forrásra, kutatási hiányosságra hivatkozik eleink kapcsán. Én csak azt kérem az egy igaz Istentől, hogy mielőbb engedjenek be bennünket a vatikáni levéltárba!
Zetényi Csukás Ferenc  –Facebook

 

Vajon hol voltak akkor még az István előtti őskeresztény magyarok vallásában a zsidó misztikumot megteremteni hivatott ószövetségi zsidó történetek?

Az egyház fogalma kapcsán felmerült bennem, hogy ezt a kijelentését olvastam valahol Prohászka Ottokárnak;”tudatlanságban tartjuk a népet!”

Mennyire igaza volt! Nem is oly rég kezdték el magyar nyelven mondani a miséket is, ezer évig ezek szerint még arra is ügyelt a zsidó-keresztény egyház, hogy a hívek semmit se értsenek, csak áhitattal tegyék magukévá a pátoszt és elvakultan kövessék a pompában fürdő egyházi tekintélyeket. Nem is olyan rég még lapos volt a Föld az egyház szerint . Ne csodálkozzunk azon, hogy senkinek sem esik le a „húszfillér”,  amikor az Ádám-Éva történet végén elhangzik,  hogy tilos az Embernek a tudás fájáról gyümölcsöt szakítani!

Jézus menybe menetelének az ünnepe? Adjon végre választ az egyház, hogy hol van a „menny” és akkor hogyan értelmezzük Jézus üzenetét;  „Istennek országa bennetek van …”Hát ha bennünk van,  akkor Jézus is benne volt és Jézusban is benne volt ! MI az, hogy Istennek országa? Hát az egész Létrendszer, ami tényleg itt van (itt kellene legyen, ezt tanítjuk ) láthatatlanul minden ember  „belsejében” is ezért mondja a magyar nyelv, hogy „egész-ség”.

Az egyház alapítása egy csodához köthető. Csak hát a csodák mögött sokszor nem a fény oldal áll, ebből a szempontból mindenki figyelmébe ajánlom Toht azon üzenetét, hogy ; „a Sötét Testvériség anyagot teremt, a Világosság Fiai Fényt . „

Hogy is van akkor ennek fényében a „hiteseknél”, hogy amikor egy fiatal megborul és elkezd más nyelveken hablatyolni,  akkor azt mondja róla a „nagykenetű” testvér, hogy „megszállta a Szentlélek” ! Talán mégis igaza lenne?

Az embert ugyanis valakik korlátozzák egymás nyelvének a megértésében, ha valaki ezt a korlátot feloldja (netán az, aki beépítette), akkor is megtörténhetne ez a „csoda”?  A szakrális anatómia ugyanis ismer olyan mindenkiben láthatatlanul jelen lévő szakrális alkatrészeket is, hogy „ Beszédlakat”, „Nyelvkulcs” ,  talán ezeknek is köze volt ehhez a csodához ?

A pünkösd a Szentlélek kiáradásának az ünnepe! Hogyan? Ez a „szent”lélek akkor hogyan viszonyul a Lélekhez, melyik kicsoda, és hogy van az, hogy csak a tanítványokra áradt ki,  miért? És hogy van az, hogy talán a tavalyi pünkösdi interjújában Erdő Péter a „Szentlélek Istenről” beszélt. Akkor ki kicsoda a főpapunk fejében? Beszédeit hallgatva igazán ideje lenne a rendteremtésnek a fogalmak és az isteni személyek tekintetében!

A híveknek mondom ; ki az Úr, az Isten,  az Úrjézus Krisztus, a Krisztus,  a Mindenható,  a Mindenható Isten,  a Mindenható Atyaisten stb., stb. Pünkösd kapcsán 2 ezer éve várjuk, hogy  tegyenek már végre különbséget  a Szentlélek és a Szent Szellem között (mert a kettő nem ugyanaz, bár a papság szabadon keveri Őket!)  Hová tartoznak a szakrális hierarchiában és hová tartoznak a Létrendszerben? A létezés rendszeréről  azért a hívek is tisztában vannak azzal,  hogy ott nem mindenki „grál-lovag” ! („ne vígy minket a kísértésbe”)

Az egyház az a szervezet, amely ;

 • Majdnem teljesen kiirtotta Dél-amerika indiánjait, akiknél, amikor kereszteket találtak, azt az ördög művének tartották.
 • Élve elégették a másként gondolkodókat, de a keresztényi szeretet jegyében a máglya begyújtása előtt esetenként még a nyelvüket is kitépték (ld. Giordano Bruno).
 • Ezer éven keresztül elveszíttették a magyarság legértékesebb genetikai magját a papi nőtlenséggel, miközben egy zsidó rabbinak 10-12 gyermeke is születhetett (pap lesz a gyerekből, akárki meglátja.
 • Megáldották a fegyvereket mindkét oldalon.
 • Az utóbbi időben kizárólag zsidó gyökerű feje lehetett a magyar katolikus egyháznak.
 • Pápák soráról tudni, milyen tisztátalan szívvel uralták az egyházat.
 • Női ruhában járnak, korunk esetenkénti aberrációiról már ne is beszéljünk stb.

Mindennek fényében nem kellene talán az egyház helyett a kereszténységet és az őskeresztény magyarságunkat ünnepelni és azt nem egy eredetileg zsidó ünnepnapra tenni?

És nem-e kellene sok-sok tiszta szívű, jóakaratú, a magyarság megmaradásáért aggódó  papnak ( merthogy tényleg sok kiváló ember van köztük jelenleg is  ) mindezeken elkezdeni végre elgondolkodni?

Pünkösd ide,  Pünkösd oda ! Addig, amíg mi magyarok nem kezdjük el a vallások, a média és a tudomány szemét-ismereteit kidobálni a földi öntudatunk Eszméjének a tárházából és a hitünket végre elkezdeni feltölteni valós, egyénileg kipróbálható ismeretekkel, addig hiába várjuk másoktól a felbolydult klíma, a felbolydult társadalmi mozgások, a felbolydult érték és mértékrendek, továbbá a jövőre vonatkozó aggodalmaink lecsillapodását.